Έργο

Η τεχνολογική ανάπτυξη και η αυξανόμενη πολιτιστική ως προς τη χρήση έξυπνων συσκευών έχουν αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε διαδικασίες παραγωγής και υποστήριξης στον βιομηχανικό τομέα. Η εισαγωγή ψηφιακών μοντέλων και τεχνολογικών λύσεων οδήγησε στην επανεξέταση της δομής των βιομηχανικών προϊόντων, των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αυτών των προϊόντων καθώς και ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού. Η ψηφιακή εξέλιξη επιφέρει αλλαγές μεταμορφώνοντας τόσο τους ρόλους όσο και τις ικανότητες των περισσότερων επαγγελματικών προφίλ που χρησιμοποιούνται.

Η εξέλιξη των Eυρωπαϊκών βιομηχανιών υποστηρίζεται από ψηφιακές λύσεις και απεικονίζεται σε αυτό που ονομάζεται “Βιομηχανία 4.0”. Μια έρευνα που διεξήχθη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σχετικά με την παρακολούθηση των επαγγελματικών αναγκών της βιομηχανίας αποκαλύπτει μια αναντιστοιχία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργασίας σχετικά με τις απαιτούμενες δεξιοτήτες. Οι επιχειρήσεις απαιτούν εργαζόμενους εξειδικευμένους σε ψηφιακές δεξιότητες προσαρμοσμένες στον βιομηχανικό τομέα. Είναι επομένως απαραίτητο να θεσπιστούν προγράμματα προηγμένης κατάρτισης που να συνδυάζουν την εμπειρογνωμοσύνη του εξειδικευμένου τομέα με την ηλεκτρονικής ηγεσίας (e-leadership) και άλλες συγκεκριμένες ψηφιακές δεξιότητες.

Η Βιομηχανία συνεργάζεται στενά με τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τις υπηρεσίες απασχόλησης και τις ΜΚΟ για τη δημιουργία καινοτόμων προγραμμάτων που θα παρέχουν στους ανθρώπους βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Παρόλα αυτά, η εκπαίδευση στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν έχει ακόμη αναπτύξει δεσμούς με τον βιομηχανικό τομέα. Πρόσθετες ειδικές δράσεις που θα αναπτυχθούν – όπως αναφέρεται στο έγγραφο “Συστάσεις της DIGITALEUROPE – Ενίσχυση των δεξιοτήτων για το μέλλον της ψηφιακής Ευρώπης” (2016) είναι οι εξής:

 • Ενθάρρυνση των δεσμών μεταξύ ψηφιακής ζήτησης και ψηφιακής προσφοράς για την αύξηση της ψηφιακής απασχόλησης (και μείωση του χάσματος δεξιοτήτων).
 • Εξάλειψη του χάσματος μεταξύ των ψηφιακών ευκαιριών απασχόλησης, των δεξιοτήτων των ατόμων που αναζητούν ψηφιακή απασχόληση και των δυνατοτήτων ψηφιακής κατάρτισης
 • Οι εργαζόμενοι στον βιομηχανικό τομέα θα έχουν την ευκαιρία να ανανεώνουν τακτικά τις ψηφιακές τους δεξιότητες χάρη στην παρούσα προσφορά κατάρτισης
 • Οι επιχειρηματίες, οι υπέθυνοι ΤΠΕ και οι διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού του βιομηχανικού τομέα θα είναι σε θέση να εκσυγχρονίσουν τις ΜμΕ τους μέσω της επικαιροποίησης των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων του εργατικού τους δυναμικού και θα ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματα της υιοθέτησης των ΤΠΕ σε παραδοσιακούς βιομηχανικούς τομείς.
 • Εκπαιδευτές και διδάσκοντες ΕΕΚ: θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στους ελεύθερης πρόσβασης πόρους RESTART, ώστε να διευρύνουν την άποψή τους σχετικά με 4.0 βιομηχανίες, ψηφιακές δεξιότητες και δεξιότητες ΤΠΕ και να εμπνέονται από τις καλές πρακτικές.
 • Οι φορείς παροχής εκπαίδευσης και τα κέντρα εκπαίδευσης θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα παραδοτέα του έργου για να σχεδιάσουν εκ νέου τα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης των ΤΠΕ.
 • Τμήματα ανθρώπινων πόρων στις βιομηχανικές ΜμΕ: το έργο μπορεί να αποτελεί μια καλή επαγγελματική ευκαιρία για τα μέλη τους. Επίσης, οι πόροι του έργου ενδέχεται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις Βιομηχανίες 4.0 και θα τους παρακινήσει μακροπρόθεσμα να ενσωματώσουν την κατάρτιση στις ψηφιακές δεξιότητες στο πλαίσιο της συνεχούς κατάρτισης του εργατικού δυναμικού.
 • Οι δημόσιες αρχές θα έχουν πρόσβαση στις μελέτες περιπτώσεων και οι οποίες θα περιέχουν μια πολύτιμη ανάλυση περιβάλλοντος σχετικά με τις ευκαιρίες που συνδέονται με την αξιοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και σε βιομηχανικούς ομίλους.
 • Προώθηση πρωτοβουλιών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με ψηφιακές δεξιότητες που απευθύνονται σε αυτοαπασχολούμενους, επιχειρηματίες, εργαζόμενους, μέσω μικτών εταιρικών σχέσεων που περιλαμβάνουν τόσο φορείς παροχής κατάρτισης όσο και βιομηχανίες, εμπορικά επιμελητήρια, επαγγελματικές ενώσεις
 • Σχεδίαση μαθήματων κατάρτισης για ενημέρωση των εργαζομένων του βιομηχανικού τομέα, εστιάζοντας στην αξιοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της βιομηχανίας 4.0
 • Παροχή δεξιοτήτων ηλεκτρονικής ηγεσίας σε σπουδαστές, εργαζόμενους και διευθυντικά στελέχη που θα οδηγήσουν σε καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης και σταδιοδρομίας και θα καταστήσουν τις εταιρείες πιο ανταγωνιστικές και καινοτόμες
 • Ενθάρρυνση της αναγνώρισης σε όλες τις χώρες της ΕΕ των δεξιοτήτων ΤΠΕ και ηλεκτονικής ηγεσίας που εφαρμόζονται στον παραδοσιακό βιομηχανικό τομέα μέσω της χρήσης του ECVET
 • Αναντιστοιχία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς του εργατικού δυναμικού όσον αφορά τις απαιτούμενες (ψηφιακές) δεξιότητες.
 • Οι επιχειρήσεις σήμερα αναζητούν εργαζόμενους που είναι εξειδικευμένοι στις ψηφιακές δεξιότητες που σχετίζονται με τον βιομηχανικό τομέα, αλλά παράλληλα, παρέχουν συνεχή εκπαίδευση στο εργατικό δυναμικό τους.
 • Απουσία αναγνωρισμένων προγραμμάτων που προέρχονται από Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, πάνω σε αυτό το θέμα.
 • Έλλειψη εμπεριστατωμένων μελετών σχετικά με τις δεξιότητες ψηφιακής και ηλεκτρονικής ηγεσίας που απαιτούνται για τους εργαζόμενους στον αναπτυσσόμενο βιομηχανικό τομέα.
 • Ανεπαρκής συνεργίες μεταξύ του τομέα των επαγγελματικών σχολών και των φορέων στην αγορά εργασίας στον βιομηχανικό τομέα