Αποτελέσματα

Αποτελέσματα
Ο1- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 4.0

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα αλλάξει τον τρόπο που οι εταιρείες εκτελούν τις εργασίες τους και κατά συνέπεια το σύνολο των δεξιοτήτων που απαιτούν από το εργατικό δυναμικό τους.

Οι εταιρείες θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεχτούν την αλλαγή που φέρνει η ψηφιακή επανάσταση αντιμετωπίζοντας τις δεξιότητες που απαιτούνται από τους επαγγελματίες του τομέα και αναπροσαρμόζοντας τα εργασιακά τους μοντέλα.

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αναβαθμίζουν συνεχώς τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τόσο ο κλάδος όσο και το εργατικό δυναμικό του κλάδου, είναι έτοιμοι να επωφεληθούν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, πρέπει να δημιουργηθούν νέα και καινοτόμα μοντέλα κατάρτισης.

Το έργο θα ακολουθήσει το βασικό πρότυπο για την αναγνώριση και την ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) καθ’όλη την εξέλιξη του υλικού του έργου, το οποίο θα αξιολογηθεί και θα αντιστοιχηθεί σύμφωνα με το ECVET στις χώρες των οργανισμών των εταίρων.

Θα αντιστοιχηθεί, ακόμα, σε επίπεδο EQF 4 το οποίο είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο επίπεδο πιστοποίησης.

Όλη αυτή η αντιστοίχιση θα οδηγήσει τους μαθητευόμενους στην αποκτήση της πίστωση που τους αντιστοιχεί σε Ευρωπαικό Επίπεδο , κατά την διάρκεια των 2 χρόνων υλοποίησης του έργου. Το έργο θα παρέχει επίσης στους επαγγελματίες, την ευκαιρία να ενσωματώσουν τις αρχές ECVET στο σχεδιασμό των μαθησιακών υλικών, εκπαιδεύοντας το προσωπικό στις μεθόδους παράδοσης και αντιστοιχίας του ECVET.

Συνολικά, το 1ο παραδοτέο στοχεύει στα εξής:

  • Παρουσιάση του θέματος των βιομηχανιών 4.0 σε υπευθύνους βιομηχανιών και σε επιχειρηματίες
  • Αξιολόγηση του επιπέδου των ικανοτήτων χρήσης της ηλεκτρονικής ηγεσίας μεταξύ των βιομηχανικών υπευθύνων
  • Ανάλυση των βασικών ελλείψεων σε δεξιοτήτες που έχουν σχέση με την υιοθέτηση των ΤΠΕ στο παραδοσιακό βιομηχανικό εργατικό δυναμικό
  • Ανάλυση των βασικών ελλείψεων σε δεξιοτήτες που έχουν σχέση με την υιοθέτηση των ΤΠΕ στο παραδοσιακό βιομηχανικό εργατικό δυναμικό
  • Αναγνώριση της ενσωμάτωσης του ECVET μέσα από την ανάπτυξη του υλικού του έργου.

Το 1ο παραδοτέο, θα εξελιχθεί μέσα από 4 δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν επιτυχώς κατά τη διάρκεια ζωής του έργου.

Η πρώτη δραστηριότητα θα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών σχετικά με την εξέλιξη της τεχνολογίας στον κλάδο Βιομηχανία 4.0 και τις πολιτικές που αφορούν την ενσωμάτωση των ΤΠΕ, των ψηφιακών δεξιοτήτων, των δεξιοτήτων ηλεκτρονικής ηγεσίας και των ικανοτήτων σε παραδοσιακούς βιομηχανικούς τομείς και σε προγράμματα ΕΕΚ.

Κατέβασμα: EN | GR | BG | IT | SP | MLT

Η 2η Δραστηριότητα προβλέπει τη διοργάνωση ανοιχτών συζητήσεων σε κάθε χώρα εταίρο. Οι συναντήσεις αυτές, θα έχουν ως στόχο να συζητήσουν άμεσα το θέμα της βιομηχανίας 4,0 με τους πιο ενδιαφερόμενους φορείς: επιχειρηματίες και βιομηχανικούς διευθυντές. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μπορούν να είναι βασικοί παράγοντες σε αυτόν τον τομέα, καθώς διαθέτουν την απαραίτητη ευελιξία για την εισαγωγή αλλαγών σε μικρό χρονικό διάστημα.


Στη συνέχεια, με βάση τις δύο πρώτες δραστηριότητες, η 3η Δραστηριότητα θα ασχοληθεί με την εκπόνηση ενός συνόλου τεχνολογιών πληροφορικής, ηλεκτρονικής ηγεσίας και ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται στους παραδοσιακούς βιομηχανικούς κλάδους για να εξελιχθούν σε βιομηχανίες 4,0, καθώς και σε μια λίστα η οποία θα περιλαμβάνει ανάγκες, γνώσεις, προδιαγραφές, απαραίτητες για βιομηχανικούς εργαζόμενους ώστε να αποτελέσουν πολύτιμους πυλώνες σε αυτό που ονομάζεται 4η βιομηχανική επανάσταση.


Τέλος, η 4η Δραστηριότητα θα λειτουργήσει σύμφωνα με την κατεύθνση του ECVET και του διδακτικού μοντέλου. Το εκπαιδευτικό υλικό θα αξιολογηθεί και θα προσαρμοστεί σύμφωνα με τις διαδικασίες του ECVET στις χώρες των οργανώσεων των εταίρων. Το έργο θα παράσχει επίσης στο προσωπικό του έργου την ευκαιρία να ενσωματώσει τις αρχές ECVET στο σχεδιασμό των μαθησιακών υλικών.

Κατέβασμα

Ο2 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0

Το παραδοτέο αυτό, θα προσαρμοστεί στις ανάγκες του εργατικού δυναμικού τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό βιομηχανικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσσαίες επιχειρήσεις. Θα εξασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να ενημερώσουν τις δεξιότητές τους σχετικά με τις ηλεκτρονικές δεξιότητες και τις ΤΠΕ, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που περιγράφονται στο Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη. Η εργαλειοθήκη αυτή θα συμβάλλει στην επέκταση των επαγγελματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Συνολικά, το δεύτερο παραδοτέο στοχεύει στα:

  • Ενίσχυση των προγραμμάτων κατάρτισης για τις επαγγελματικές σχολές, μέσω μεθοδολογιών και άτυπων μορφών εκπαίδευσης και μάθησης
  • Επικαιροποίηση και την επανεκαίδευση των εργαζομένων του βιομηχανικού τομέα, εστιάζοντας στην αξιοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και των ηλεκτρονικών ικανοτήτων
  • Απόκτηση δεξιοτήτων ηλεκτρονικής ηγεσίας προκειμένου να καταστούν οι επιχειρήσεις στην περιοχή πιο ανταγωνιστικές και καινοτόμες, χάρη στην ευρεία παρουσία ηλεκτρονικών ηγετών.

Το δεύτερο παραδοτέο θα υλοποιηθεί ως εξης:

Η 1η Δραστηριότητα θα βασιστεί στην Αναφορά Εκπαιδευτικών Αναγκών και Δεξιοτήτων για τις βιομηχανίες 4.0 που θα δειξαχθεί στο πρωτό παραδοτέο. Η εταιρικότητα θα αναπτύξει ένα εργαλείο κατάρτισης που θα ανταποκρίνεται στην ανάγκη των συμμετεχόντων να αποκτήσουν δεξιότητες ΤΠΕ, ψηφιακής τεχνολογίας και ηλεκτρονικής ηγεσίας που ισχύουν στον βιομηχανικό τομέα. Βάσει ενός συνόλου προκαθορισμένων κριτηρίων που καθορίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος, κάθε εταίρος θα προσαρμόσει στη συνέχεια την κοινή εργαλειοθήκη εκπαίδευσης στη γλώσσα του, προκειμένου να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες του εθνικού στόχου.

Η 2η δραστηριότητα θα περιλαμβάνει την επεξεργασία ενός συνόλου κριτηρίων επιλογής και ενός στρατηγικού σχεδίου για την προώθηση του εκπαιδευτικού μοντέλου και την επίτευξη των στόχων – διευθυντές και εργαζομένοι του βιομηχανικού τομέα (μηχανική, βιομηχανική, διαχείριση αποβλήτων) – που δεν επιτυγχάνεται εύκολα, μέσω απλής διάδοσης.

Κατέβασμα

Στη 3η Δραστηριότητα, η εργαλειοθήκη κατάρτισης θα δοκιμαστεί σε 5 χώρες (Ισπανία, Βουλγαρία, Ιταλία, Ελλάδα, Μάλτα) μέσω ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τους βιομηχανικούς εργαζόμενους.

Κατέβασμα: GR | BG | IT | SP | MLT

 

Τέλος, η 4η Δραστηριότητα προβλέπει την παρακολούθηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εργαλείων, χρησιμοποιώντας εργαλεία συλλογής ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, οργάνωση ομάδων εστίασης για ανατροφοδότηση, εφαρμογή ανάλυσης SWOT για τον εντοπισμό των θετικών και αρνητικών πτυχών των “Ψηφιακών Δεξιοτήτων για την Βιομηχανία 4.0″ ,”Δοκιμή και δημιουργία Έκθεσης Αξιολόγησης Δοκιμών” και “Ψηφιακές Δεξιότητες για Βιομηχανία 4.0.

Το τελευταίο μέρος της δραστηριότητας θα έχει ως σκοπό τη βελτίωση και θα βασίζεται στην ανατροφοδότηση που προήλθε από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη διάρκεια των ομάδων εστίασης. Ο σκοπός της βελτίωσης αυτής είναι να παράγει μια νέα εκπαιδευτική εργαλειοθήκη “Ψηφιακές Δεξιότητες για τη Βιομηχανία 4.0” με μεγαλύτερη συνοχή, που θα εμβαθύνει στις καλύτερες πρακτικές που αναδείχθηκαν μέσω των δραστηριοτήτων.

Κατέβασμα